از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت و گو با دکتر کمالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان

استقبال خوب تماشاگران یعنی موفقیت یک نمایش
گفت و گو با دکتر کمالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان

استقبال خوب تماشاگران یعنی موفقیت یک نمایش

درمورد فعالیت های تئاتر استان در سالی که گذشت توضیح بدین لطفاً در استان هرمزگان چهل گروه فعال تئاتری وجود دارد که ۲۰ گروه به صورت رسمی در مرکز هنرهای نمایشی ثبت ...