در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گروه تئاتر کارگاه بندرعباس در فهرست گروه های نجات دهنده تئاتر ایران

گروه تئاتر کارگاه بندرعباس در فهرست گروه های نجات دهنده تئاتر ایران

در سال های اخیر تئاتر هرمزگان پیشتاز هنرها در این استان جنوبی است. این موضوع هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی قابل بررسی است. در این میان گروه های نمایشی علاوه بر اجرای تئاتر در زمینه های مدیریت پروژهای فرهنگی ملی و بین المللی، آموزش و پژوهش و ...در کشور عرض اندام می کنند که گروه ...